«Επιτακτική ανάγκη η αντισεισμική θωράκιση των σχολικώνκτιρίων»

ΠΡΟΣ: κ. Ν. Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»
ΘΕΜΑ: «Επιτακτική ανάγκη η αντισεισμική θωράκιση των σχολικών
κτιρίων»
Κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως γνωρίζετε, αποτελεί
την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής
Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.
Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και
απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά
κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της
Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν και με αφορμή την έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας που
παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα, υπενθυμίζει την υποχρέωση της
Πολιτείας για τον προσεισμικό έλεγχο και την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών
κτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα έχουν κατασκευαστεί πριν τη θέσπιση
των νέων αυστηρών διατάξεων αντισεισμικής προστασίας.
2
Είναι προφανές ότι αυτά τα κτίρια πρέπει να ελεγχθούν και, εάν απαιτείται, να
ενισχυθούν.
Η αντισεισμική προστασία και θωράκιση των κτιρίων απαιτεί έναν ολοκληρωμένο
σχεδιασμό που να προωθεί μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων, όπως:
- Ολοκλήρωση, το συντομότερο δυνατόν, του προσεισμικού ελέγχου όλων των σχολικών
κτηρίων. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι (στατική επάρκεια – έξοδοι
διαφυγής – πυρασφάλεια – επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης κλπ) και
να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολεία, μεταξύ των οποίων
και τα σχολεία ειδικής αγωγής.
-Πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα σχολικά κτίρια που
αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε λόγω ζημιών από σεισμούς, είτε λόγω παλαιότητας,
είτε λόγω επεμβάσεων (προσθήκες αιθουσών, χωρίσματα, κάγκελα κ.λπ.).
- Θέσπιση μητρώου επισκευών και συντήρησης με ευθύνη των Δήμων για όλα τα σχολικά
κτήρια, που θα επικαιροποιείται συχνά.
- Άμεση δρομολόγηση με ευθύνη της Πολιτείας, ανέγερσης σύγχρονων και ασφαλών
σχολικών συγκροτημάτων, για όσα έχουν κριθεί ως ακατάλληλα. Όλα τα σχολεία, μεταξύ
των οποίων και τα σχολεία ειδικής αγωγής, πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα
με τους τελευταίους αντισεισμικούς κανονισμούς (2003), που πρέπει να
επικαιροποιηθούν, βάσει των δεδομένων των τελευταίων σεισμών (όχι πολυώροφα,
επάρκεια σε προαύλια, αντοχή σε μεγαλύτερες επιταχύνσεις κλπ.).
- Εξασφάλιση χρηματοδότησης για επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να
ενισχυθεί ο προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία σε μόνιμη και σταθερή βάση.
- Χρηματοδότηση των σχολείων ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, κτιριακή,
υλικοτεχνική υποδομή και η συντήρησή της, για την κάλυψη των αναγκών της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κυρία Υπουργέ,
Η εξασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών δημόσιων σχολικών υποδομών, η λήψη μέτρων
για τον έλεγχο των σχολικών μονάδων αφορά τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή
3
χιλιάδων μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή χωρίς αποτελεί ζήτημα ύψιστης
προτεραιότητας.
Αναμένοντας τις ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας επ΄ αυτών