«Ζητείται η τροποποίηση της ΚΥΑ “Πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έτους 2024” ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις

 


Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως γνωρίζετε, αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Με το παρόν εκφράζουμε για ακόμη μία φορά τη διαμαρτυρία μας σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις στο  πρόγραμμα “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” έτους 2024.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 56/15.01.2024 επιστολή μας είχαμε ζητήσει την τροποποίηση της ΚΥΑ “Πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έτους 2024” (ΦΕΚ Β’ 79/2024) ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο πρόγραμμα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτό.

Τα αιτήματά μας αφορούν στα εξής:  

1)     Στο άρθρο 1 της ΚΥΑ ζητάμε να γίνει τροποποίηση του ποσοστού αναπηρίας των δικαιούχων με αναπηρία από 67% σε 50%, καθώς η πλειονότητα αυτών δεν έχει καμία άλλη πιθανότητα διακοπών.

2)     Στο άρθρο 1 η διάταξη: «η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις οριζόμενες από το άρθρο 2 προϋποθέσεις» αποκλείει μέλη οικογενειών από οικογένειες με πάνω από ένα μέλος με αναπηρία, δηλαδή τους πλέον ευάλωτους και ζητάμε προσαύξηση του ποσού σε οικογένειες με πάνω από δύο μέλη με αναπηρία που τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.

3)     Από την παρ. 4 του άρθρου 2 της ΚΥΑ ζητάμε να εξαιρεθούν τα άτομα με αναπηρία, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν κάθε χρόνο στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη  ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε διακοπές.

4)     Στην παρ. 1 του άρθρου 4 να διασφαλιστεί ότι τόσο η ψηφιακή χρεωστική κάρτα όσο και η διαδικασία έκδοσής της να είναι πλήρως προσβάσιμες. Επίσης ενώ υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία του πολίτη με το πρόγραμμα, δεν υπάρχει e-mail επικοινωνίας, με αποτέλεσμα άτομα με αναπηρία κώφωσης να αποκλείονται από την επικοινωνία με κάποιον αρμόδιο για τυχόν ερωτήματα τους.

5)     Στην εν λόγω ΚΥΑ δεν έχει συμπεριληφθεί η δυνατότητα ύπαρξης συνοδών δικαιούχων/ωφελούμενων, κάτι που προφανώς θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν το δικαίωμά τους στις διακοπές.

6)     Η πλατφόρμα του Προγράμματος δεν δέχεται άτομα με αναπηρία που έχουν απόφαση αναπηρίας πιο πρόσφατη από την τελευταία φορολογική δήλωση.

7)     Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η σωστή ορολογία «άτομο με αναπηρία» και όχι «πρόσωπο ΑμεΑ» τόσο στην ΚΥΑ όσο και στο Πρόγραμμα.

Κύριοι Υπουργοί,

Για την ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης, επιβάλλεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και για τις οικογένειες αυτών, σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής και διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής ζωής, της αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου και του αθλητισμού.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας απευθυνόμαστε σε εσάς έστω και τώρα, για την τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ.

Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας και της σχετικής ενημέρωσής μας,

 

183364_131259206943120_7947187_njpg