«Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις - παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόμου με θέμα: “Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και τωΚύριε Υπουργέ,  

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή το σχέδιο νόμου με θέμα: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, καταθέτουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά στις 14.02.2023 στον διαδικτυακό τόπο www.opegov.gr.  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

·         την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως:

·         τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ [...]»

·         τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τις εξής τροποποιήσεις και προσθήκες ανά άρθρο:

 

Άρθρο 17 Εξατομικευμένη στήριξη και πρόβλεψη μέτρων σε εργαζομένους με αναπηρία στον δημόσιο τομέα

Θεωρούμε πολύ θετική τη διάταξη του άρθρου 17 σχετικά με την εξατομικευμένη στήριξη και πρόβλεψη μέτρων σε εργαζομένους με αναπηρία στον δημόσιο τομέα, το οποίο αποτελούσε και πάγιο αίτημα της ΕΣΑμεΑ, θα θέλαμε όμως να προβλεφθεί να ζητείται η γνώμη της ΕΣΑμεΑ πριν την έκδοση της ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για τον προσωπικό βοηθό καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την καταβολή της.

 

 Άρθρο 33 Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 100 ν. 3852/2010

 

Προτείνουμε την προσθήκη νέας παραγράφου, για θα δοθεί λύση σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων χρηματοδότησης των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία από τις Περιφέρειες και τους Δήμους, σύμφωνα με τη δυνατότητα καθενός, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:

 

«Οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους, με τους εξής συνεργαζόμενους φορείς: α) με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), β) με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία ή οικείες οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., γ) με σωματεία που είναι μέλη των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και για την εξυπηρέτηση σκοπών σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω οργανώσεων».

 

Επιπρόσθετα ζητάμε την κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4765/21 (ΦΕΚ Α΄6) σύμφωνα με την οποία τα άτομα με αναπηρία δεν προσλαμβάνονται στις θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΔΕ Φύλαξης, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α.

 

Η διάταξη αυτή, παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση (βλ. ν.4443/2016) όταν μάλιστα άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) εκπαιδεύονται σε ειδικότητες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.    

 

Δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου υπαλλήλου για πρόσληψη, μέσω ιατρικών γνωματεύσεων, (σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 7, παρ. 1, του ν.4210/2013 και το άρθρο 48, παρ. 1 του ν.4674/2020) στο οποίο γίνεται αναφορά ειδικά στα άτομα με αναπηρία, θεωρούμε απαράδεκτη τη διάταξη, η οποία προδικάζει τον αποκλεισμό των πολιτών με αναπηρία και ζητάμε την κατάργησή της.

Σε περίπτωση που δεν διορθωθεί η εν λόγω διάταξη θα αναγκαστεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. να προσφύγει στα δικαστήρια, γιατί παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα της χώρας και την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η θεσμοθέτηση της απαράδεκτης αυτής διάταξης.

 

Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας,

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.