Σχετικά με καθυστερήσεις στην έκδοση βεβαιώσεων του ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ που αφορούν στη χορήγηση του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία»

Αξιότιμοι κύριοι Διοικητές,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως γνωρίζετε, αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Στο πλαίσιο των δράσεων της, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λειτουργεί την Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» παρέχοντας καθημερινά πληροφορίες, υποστήριξη και ενδυνάμωση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εξατομικευμένης παρέμβασης από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Συνεχώς, γινόμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών από άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους που δικαιούνται οικονομική ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΑ λόγω αναπηρίας ή/και χρόνιας πάθησης.

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου ένα άτομο με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση να λάβει, είτε για πρώτη φορά είτε λόγω παράτασης, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία το οποίο χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, είναι προϋπόθεση να μην λαμβάνει ή να μην δικαιούται σύνταξη από Ασφαλιστικό Φορέα και για το λόγο αυτό, ο ΟΠΕΚΑ εκδίδει έγγραφο αυτεπάγγελτης αναζήτησης πληροφοριών για το εάν ο πολίτης δικαιούται παροχή από τον e-ΕΦΚΑ.

Ωστόσο, δεκάδες δικαιούχοι-άτομα με αναπηρία ή/και με χρόνια πάθηση, όπως μας αναφέρουν στις διαμαρτυρίες τους που καταγράφονται στην Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» της ΕΣΑμεΑ, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις τόσο στην έκδοση του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΑ όσο και στην σχετική απόφαση από τον e-ΕΦΚΑ.

Ως αποτέλεσμα, άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση που δικαιούνται το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία δεν το λαμβάνουν για πολλούς μήνες έως ότου ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία.

Για όλες τις περιπτώσεις που ανωτέρω αναφέρονται, έχουμε απευθυνθεί στον ΟΠΕΚΑ και στον e-ΕΦΚΑ εξατομικευμένα, χωρίς ωστόσο να έχει μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης από τους δύο φορείς, με αποτέλεσμα δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία να λαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης πολλούς μήνες μετά την έκδοση της πιστοποίησης από το ΚΕΠΑ και με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξαιρετικά μεγάλη οικονομική επιβάρυνσή των ιδίων και των οικογενειών τους να καλύψουν τα επιπλέον κόστη που προκύπτουν από την αναπηρία ή/και χρόνια πάθησή τους, που είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο καθίστανται δικαιούχοι της οικονομικής παροχής από το κράτος.

Κύριοι Διοικητές,

Στη βάση των επιταγών του Συντάγματος αλλά και της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρία πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως και ισότιμα όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους και να τυγχάνουν το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους. Οι συνθήκες διαβίωσής τους πρέπει να προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Η προστασία της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και πρέπει να απολαμβάνεται σε ίση βάση με τους άλλους.

Επιπλέον, σύμφωνα με:

• το άρθρο 28 «Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και Κοινωνική Προστασία» της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας κύρωσε μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο με το Ν. 4074/2012,

• το τελικό κείμενο των Συστάσεων και Τελικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση της Σύμβασης, προς τη χώρα μας, η Επιτροπή ανησυχώντας για: (40) για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία όπως προβλέπονται στο Άρθρο 28 της Σύμβασης (...), αλλά και στις Τελικές Παρατηρήσεις (Concluding Observations) της, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 24.09.2019, προτείνει αντίστοιχα στη χώρα: (41) (…)να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας, και προοδευτικά να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία,

· το ΚΕΦ. Β’ του Ν. 4488/2017 που περιλαμβάνει τις «Κατευθυντήριες Διατάξεις Υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες», και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 61 (Γενικές Υποχρεώσεις) ορίζεται ότι: «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του»,

· την παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4488/2017, «Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές», αναφέρεται ότι: «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στις ως άνω εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, περιλαμβάνονται (…) εξατομικευμένη προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, (…)».

Καθώς επίσης και:

· την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με την μακροχρόνια κρίση, το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα προϊόντα βασικών αναγκών, την ενέργεια, τα καύσιμα.

· αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί εν τέλει σε φτωχοποίηση. Θεωρούμε αδιανόητο οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία με αναπηρία να μην λαμβάνουν το επίδομα που δικαιούνται εδώ και πολλούς μήνες λόγω καθυστέρησης των δύο Φορέων (ΟΠΕΚΑ και e-ΕΦΚΑ).

Απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, την άμεση δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών ώστε να εκδίδονται άμεσα τόσο από τον ΟΠΕΚΑ το έγγραφο αυτεπάγγελτης αναζήτησης πληροφοριών για το εάν ο πολίτης δικαιούται παροχή από τον e-ΕΦΚΑ, όσο και η σχετική απάντηση από τον e-ΕΦΚΑ.

Εν αναμονή της ανταπόκρισής σας και της σχετικής μας ενημέρωσης μας, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.